MamboClock

Content Calendar

  กันยายน 2020  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates
บุคลากรกองกลาง

นางสุนทรี  โพธิกุล

ผู้อำนวยการกองกลาง

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางกัญญา  กุศลส่ง

พนักงานพิมพ์ดีด 1

นางสาวนพรัตน์  โมธินา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวีระวรรณ  ภู่สากล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายจิรพัฒน์  มั่งตา

       นิติกร

นางสาวมาลัยรัก  สระทองพลู

        บุคลากร

นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์

         นิติกร

นางสาวจิดาภา  จินดารุ่งรันต์

         บุคลากร

นางสาวนภาพรรณ  รวมทรัพย์

       บุคลากร

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร  จอนเจ็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเพชรา  เทพอาสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายดิเรก  กองชนะ

พนักงานพิมพ์ดีด 3

นางอรุณศรี  ภาคสุข

พนักงานพิมพ์ดีด 2

นางสาวพัชรี  รุ่งจำรัส

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเกศนีย์  ชุ่มพิมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรัชดา  วงศ์ณศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวนีย์  ยุวเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานหารายได้และสวัสดิการ

นางนุชจรี  เภาเพิ่ม

พนักงานพิมพ์ดีด 3

กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ

นางสาวปิยะนุช  แสงมะอะหมัด

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวนงคราญ  ปันแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัครินทร์  ภิญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานอาคารสถานที่และภูมิถาปัตย์

นายชาญชัย  จิตร์ชู

      วิศวกร

นายชัยวัฒน์  อัมพวัน

นายช่างเทคนิคก่อสร้าง

นายพิชัย  มหรรนพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

นางจิตรตรา  มาทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสนธยา  คะชาทอง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

กลุ่มงานพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย

นักวิชาการพัสดุ 5

นางสาวพวงแก้ว  แย้มกลีบ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสันทนา  ฮานาฟี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศรีวิชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม

นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นายสมชาย  สุนทรวิทย์

พนักงานพิมพ์ดีด 2

นายคมสัน  เสวกวิหารี

นักประชาสัมพันธ์

นายพงษ์ศิริ  ศรีเตี่ยเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายสำเริง  ภาคธรรม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายหทัย  สามัคคี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายซ่อมสร้าง

นายอดุลย์  ตรีมงคล

นายสำเริง  เรืองฉิม

นายวิชาญ  ตรีมงคล

ฝ่ายภาคพื้นดิน

นายจำเนียน  ศรีสุนทร

นายขวัญชัย  อภิวันท์

นายมนัตธ์  สำเร็จทรัพย์

นายประจิน  มานะชีพ

นายสมชาย  คงสมใจ

นายสำเริง  พงษ์โอสถ

นายสุทีป  ขันธวิจารณ์

นางวันดี  ขันธริโย

ฝ่ายกองกลาง

นางจันทณี  หาวุฒิ

นางหนูเรียน  กลั่นสอน

นายประสิทธิ์  ฉัตรบุปผา

นายสมเจตน์  พุ่มสุวรรณ

นางสมศรี  รัมมะมนต์

นายโสภณ  มีธรรมยุติ

นางสุมาลี  ชมวงศ์

นางสุพัตรา  เสงี่ยมวงษ์

นายสุรศักดิ์  เสงี่ยมวงษ์

นายทองสุข  วงศ์สังข์

นายวีระ  มีธรรมยุติ

ฝ่ายยานพาหนะ

นายเดชา  เจริญวานิช

นายโสภิศ  เวรุนัติ

นายอนุลักษณ์  หนุประสิทธิ์

นายชาญ  สิงหฤกษ์

นายละมัย  บุยล้อม

นายประภัทร์  อัตตพงษ์ศักดิ์

นายสำรวย  ศีลมั่น

นายสุภสิทธิ์  กลั่นสอน

นายสุรินทร์  เอี่ยมประเสริฐ์

ฝ่ายไฟฟ้า

นายเอนก  พวงทอง

นายนพดล  เข็มปัญญา

ฝ่ายโลหะ

นายเอิบ  มีมาก

นายนัทที  สอนมาก

กองกลาง_ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา